Skip to main content

หน้าหลัก

การขอคืนเงินโกซี่ (ประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย, GOSI)

องค์การประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย หรือที่เรียกกันติดปากว่า “โกซี่” (General Organization for Social Insurance, GOSI) นั้นเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่เรียกเก็บเงินสมทบจากแรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย 5% ของเงินเดือน และจะจ่ายเงินช่วยเหลือเมื่อแรงงานเกษียณอายุ ซึ่งแรงงานต่างด้าวก็ถูกเรียกเก็บเงินโกซี่นี้จนกระทั่งมีประกาศยกเลิกการเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวแบบบังคับในวันที่ 13 มีนาคม 2530 เนื่องจากแรงงานต่างด้าวจำนวนมากมิได้ทำงานอยู่ในซาอุดีอาระเบียจนเกษียณอายุจึงทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากโกซี่

แรงงานไทยที่เคยไปทำงานในซาอุดีอาระเบียอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนปี พ.ศ. 2530 อาจมีสิทธิขอคืนเงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย หรือเงินโกซี่ได้หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ทำงานกับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย (ไม่ใช่ลูกจ้างที่นายจ้างบุคคลธรรมดาจ้างตรง เช่น แม่บ้าน คนรับใช้ พนักงานขับรถ ช่างในอู่ที่ไม่ได้จดทะเบียน)
 2. จ่ายเงินสมทบโกซี่มาไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ต้องเป็นสมาชิกโกซี่ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529)
 3. ต้องมีหนังสือเดินทางเล่มแรกที่ใช้เดินทางมาทำงาน ต้องมีหมายเลขหนังสือเดินทางชัดเจน มีหน้าตรวจลงตรา (วีซ่า) ตราประทับเข้าประเทศซาอุดีฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิ (ต้องเดินทางไปทำงานที่ซาอุดีฯ ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529)

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 1. บัตรสมาชิกโกซี่ สำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
 2. หนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรก (เล่มแรก) ต้องมีตราประทับที่แสดงให้เห็นว่าเดินทางออกจากประเทศไทย หรือเข้าประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (1986) สำเนา 1 ชุด
 3. แบบขอรับเงินโกซี่ชนิดมีบัตร หรือไม่มีบัตร ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด

แล้วส่งไปรษณีย์ไปที่

GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI)
OVERSEAS PENSION DEPARTMENT
P.O.BOX 2952, RIYADH 11461
SAUDI ARABIA

หรือสามารถติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัด หรือสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นคำร้องได้ในวันและเวลาราชการ (การดำเนินการจะใช้เวลามากกว่าส่งเอกสารโดยตรงถึงโกซี่ เนื่องจากกระบวนการทางราชการ)

ข้อพึงระวัง

 1. หากท่านไม่มีหลักฐานที่ครบถ้วน จะไม่สามารถติดตามขอคืนเงินได้ทุกกรณี และสำนักงานฯ จะไม่รับเรื่อง
 2. หากท่านเคยยื่นขอรับเงินกับสำนักงานโกซี่แล้วไม่ว่าผลจะได้รับเงินคืนหรือไม่ก็ตามจะไม่สามารถยื่นขอเงินคืนได้อีกทุกกรณี
 3. หากท่านเคยได้รับเงินโกซี่แล้วไม่ว่าจะได้รับภายในประเทศซาอุดีอาระเบีย (ท่านอาจะรับไปแล้วโดยไม่รู้ตัว เพราะหลายบริษัททำจ่ายให้เอง) หรือประเทศไทย จะไม่สามารถยื่นขอเงินคืนได้อีกทุกกรณี
 4. ไม่มีการรับเงินคืนรอบสองตามข่าวลือที่ส่งต่อกันทางไลน์ หรือเฟซบุ๊ค
 5. ระยะเวลาติดตามเงินโกซี่จะใช้เวลานานขึ้นจากเดิมมากเนื่องจากทางโกซี่ไม่รับคำร้องจากสำนักงานฯ โดยตรงอีกต่อไป ต้องทำเรื่องผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ไม่สามารถประมาณการระยะเวลาที่ต้องใช้ได้ ที่ผ่านมามีบางกรณีใช้เวลาถึง 1 ปี
 6. จำนวนเงินโกซี่ที่ท่านอาจมีสิทธิขอคืนนั้นคำนวณได้จากเงินเดือนเฉลี่ยที่ได้ คูณด้วย 0.05 (5%) และคูณด้วยจำนวนเดือนที่ได้ส่งเงินสมทบ ซึ่งโดนส่วนใหญ่แล้วยอดเงินจะไม่สูงมาก หากท่านได้รับการติดต่อจากบุคคลหรือหน่วยงานที่อ้างว่าท่านจะได้รับเงินคืนหลักแสนถึงล้านบาทนั้นขอท่านพึงระวังว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพ

Why use a school paper writing services: College paper writing solutions deliver services which may essay writers help students get the maximum out of the academic studies. Additionally, they make the writing process much more easy than it could be without assistance. With these benefits, why should a student not take advantage of those? Here are merely a few of the reasons.

TOP