Skip to main content

Main page

โครงสร้างหน่วยงาน

 • -ว่าง-

  -ว่าง-

  อัครราชทูตที่ปรึกษา
  • นายชาติชาย เทียมสนิท

   นายชาติชาย เทียมสนิท

   ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

ข้าราชการ

 1. -ว่าง- อัครราชทูตที่ปรึกษา
 2. นายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา

ลูกจ้างของสำนักงาน

 1. -ว่าง- ล่าม
 2. -ว่าง- เสมียน
 3. นายอำคา ชาญนรา พนักงานขับรถยนต์


1029
TOP