Skip to main content

หน้าหลัก

การพำนักในโอมานโดย free visas ไม่มีผลทางกฏหมาย

การพำนักในโอมานโดย free visas ไม่มีผลทางกฏหมาย

สนร.ริยาด ได้รับการแจ้งประสานจาก สอท.ณ กรุงมัสกัด ตามโทรเลข ว่าหนังสือพิมพ์ Oman Daily Observer ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของโอมาน ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ได้ตีพิมพ์คำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ Public Relation Department,The Royal Oman Police(ROP)ดังนี้
1. การเข้ามาพำนักในโอมานที่เรียกกันว่า “free visas” นั้น เป็นความเชื่อที่ผิดและไม่ก่อให้เกิดสถานภาพทางกฏหมายในการพำนักในโอมานแต่อย่างใด พร้อมทั้งแนะนำชาวต่างชาติที่มาจากประเทศเอเซียไม่ให้ซื้อวีซ่าเพื่อทำงาน เนื่องจากกฏหมายแรงงานของโอมานปี 2003 กำหนดไว้ชัดเจนว่า ไม่ให้จ้างแรงงานที่ไม่อยู่ภายใต้สปอนเซอร์และไม่มีการทำสัญญาการจ้างระหว่างกัน
2. ขณะนี้ มีบุคคลที่อยู่เกินกำหนดเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ยอมเดินทางกลับเมื่อวีซ่าหมดอายุ และเป็นแรงงานผิดกฏหมาย ตามกฏหมายโอมานอนุญาตให้คนโอมานหรือบริษัทโอมานเป็นสปอนเซอร์ให้กับชาวต่างชาติในลักษณะ resident status เพื่อทำงานหรือช่วยงานส่วนตัว โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี ดังนั้น การจ้างงานใด ๆ ที่ไม่อยู่ในหลักการนี้จะไม่มีผลทางกฏหมาย
3. ตามมาตรา 18 ยังกำหนดด้วยว่าคนต่างชาติห้ามทำงานก่อนได้รับอนุญาตซึ่งทางการจะออกบัตรแรงงาน (Labour Card) ซึ่งจะเป็นไปตามความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลนั้น นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับนายจ้างที่จะได้รับอนุญาตให้นำแรงงานมาทำงานในโอมาน รวมถึงการผ่านการตรวจสุขภาพด้วย
4. ขณะนี้ ทางการโอมานได้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการกับผู้ที่เข้าทำงานโดยวีซ่าท่องเที่ยวและผู้ที่อยู่เกินกำหนด โดยได้มีการออกพระราชกฤษฏีกากฏหมายแรงงานฉบับใหม่ และการเพิ่มอัตราค่าปรับอยู่เกินกำหนดขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว

สนร.ริยาด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศโอมานได้รับทราบโดยทั่วกัน


1712
TOP