Skip to main content

หน้าหลัก

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรและระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้อ่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการต่อไปได้ที่ https://forms.gle/c9Wsn53UXJMEnkUt5

116
TOP