Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศเรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในอิรัก

สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ขอแนะนำให้ชาวไทยหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมนุม ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง และยกเว้นการเดินทางไปยังอิรักเป็นการชั่วคราว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในอิรัก
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในอิรัก
 

1387
TOP