Skip to main content

หน้าหลัก

สถานการณ์การเมืองเยเมน

         ด้วยปัจจุบันเกิดการยึดอำนาจการปกครองในเยเมนทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองและมีแนวโน้มการใช้ความรุนแรงมากขึ้น ในการนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จึงได้ออกประกาศสถานเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2558 ยกระดับสถานการณ์ในเยเมนให้อยู่ในระดับความรุนแรงระดับที่ 2 (สีเหลือง) และขอให้คนไทยและนักศึกษาที่พำนักอยู่ในเยเมนหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในเยเมนอย่างใก้ลชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คนไทยในเยเมนที่ยังไม่ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตโดยเร็วที่ thaimct@omantel.net.om 

 

1837
TOP