Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ริยาด เข้าหารือกับผู้บริหารองค์การประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายหมัด มะมิน ล่าม ได้เดินทางไปอาคารสำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย (โกซี่) กรุงริยาดเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้บริหาร โดยนายนาเดอร์ อัล – วุไฮบีย์ (Mr.Nader Al-Wuhaibi) ผู้ช่วยผู้ว่าการประกันสังคม นายอะห์มัด อัล-ละฮีดาน (Mr.Ahmad Al Lhidan) หัวหน้าแผนกให้บริการผู้รับประโยชน์ และคนงานที่อยู่ในต่างประเทศ และนายอับดุลเราะห์มาน อัล – โอไตบีย์ (Mr.Abdulrahman Al – Otaibi) หัวหน้าฝ่ายเงินทดแทนต่างประเทศ ให้การต้อนรับ

จากการหารือทำให้ทราบว่า สำนักงานโกซี่ได้ตั้งแผนกใหม่คือ แผนกให้บริการผู้รับประโยชน์ และคนงานที่อยู่ในต่างประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลการจ่ายเงินสบทบคืนแก่แรงงานต่างชาติที่อยู่นอกซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังแจ้งว่าโกซี่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลให้แน่ชัด เนื่องจากที่ผ่านมามีบุคคลชื่อและนามสกุลซ้ำกันขอรับเงินสมทบคืนเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องตรวจสอบจากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือเดินทางได้แก่ การตรวจลงตรา และการประทับตราเข้าประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งหากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการคืนเงินสมทบให้ได้ สำหรับกรณีเอกสารแนบเป็นภาษาไทยนั้นจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยทางการไทยจึงจะสามารถดำเนินการให้ได้ หากผู้ประกันตนรายใดมีคุณสมบัติครบโกซี่จะจัดส่งเช็คธนาคารให้แก่ผู้ประกันตนทางไปรษณีย์ซึ่งก็เคยพบว่าไปรษณีย์ไม่สามารถส่งเอกสารตามที่อยู่ที่แจ้งมาได้จึงเน้นย้ำให้เขียนที่อยู่ให้ถูกต้องและชัดเจน


1228
TOP