Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ได้เข้าร่วมโครงการกงสุลสัญจร ของสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

       วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) โดยนาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าร่วมโครงการกงสุลสัญจร ของสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

       โดย สอท. ณ คูเวต ได้จัดกิจกรรมโครงการกงสุลสัญจรครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ เขต Mina Al Zour ซึ่งเป็นที่แคมป์ที่พักคนงานของบริษัทรับเหมาสร้างท่อส่งก๊าซและน้ำมันปิโตรเลียม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท Woongnam Engineering & Construction, บริษัท Daeah Engineering & Construction, บริษัท M one Construction และบริษัท SumJin Machinery ภายใต้การบริหารงานของบริษัท Hyundai Kogas Company (HDKC) โดยทั้ง 4 บริษัทนี้มีแรงงานไทยเป็นจำนวน 403 คน ซึ่งถือว่าเป็นแคมป์ที่พักคนงานที่มีแรงงานไทยมากที่สุดในประเทศคูเวต และได้จัดส่งโดยบริษัทจัดหางานเกริกไทย บริษัทจัดหางานทีเคซี และบริษัท จัดหางาน ซีแอนด์เอ็ม

       ทั้งนี้ นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ ได้บรรยายให้ความรู้แก่แรงงานไทยทั้งหมด ในเรื่องกฎหมายแรงงานของคูเวต กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตัวขณะทำงานอยู่ในคูเวตซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มอาหรับและเป็นประเทศที่พลเมืองนับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งในโครงการกงสุลสัญจรยังมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจร่างกายแก่แรงงานไทย บริการจัดทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน โดยผลการตรวจร่างกายปรากฏว่าแรงงานไทยเกือบทั้งหมดมีสุขภาพดี เนื่องจากเป็นแรงงานกลุ่มใหม่และเข้าทำงานได้เพียงสี่เดือน โดยก่อนเดินทางได้ผ่านการตรวจร่างกายที่ประเทศไทยแล้ว และตรวจซ้ำที่ประเทศคูเวตอีกครั้งก่อนเข้าทำงาน ส่วนแรงงานที่มีอาการเจ็บป่วยมีเพียงส่วนน้อยและเป็นไข้หวัดเนื่องจากสภาพอากาศหนาว

       ในส่วนของปัญหาด้านแรงงานนั้น ที่ได้รับคำร้องทุกข์จากตัวแทนแรงงานไทยในแต่ละบริษัทฯ ดังนี้

       (1) เมื่อคนงานเดินทางมาถึงแล้ว ก่อนที่คนงานจะเริ่มทำงานไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งใด จะต้องลงนามในสัญญาจ้างฉบับใหม่ ซึ่งมิใช่เป็นสัญญาจ้างที่เคยลงนามและผ่านการรับรองของ สอท.คูเวต และกรมการจัดหางาน จึงมีความสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องลงนามในสัญญาจ้างสองครั้ง

       (2) แรงงานไทยทั้งสี่บริษัทยังไม่เคยได้รับบัตร ID Card ซึ่งอาจจะถูกเก็บไว้กับบริษัทหรืออาจจะยังไม่ได้ทำ ID ซึ่ง สนร.ริยาด จะทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบต่อไป

        ทั้งนี้ ข้อร้องทุกข์ทั้งสองประการนี้ สนร.ริยาด ขอเรียนว่าในปีที่ผ่านมา สนร.ริยาด ได้เคยรายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว และในครั้งนี้เป็นแรงงานกลุ่มใหม่ซึ่งผู้ว่าจ้างยังคงปฏิบัติเช่นเดิม จึงมีข้อสังเกตว่าการกระทำดังกล่าวนี้น่าจะเป็นการการทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537 เพราะเป็นการจ้างแรงงานด้วยสัญญาจ้างสองฉบับ ซึ่งควรจะต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทั้งสองกรณี

สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด)
ร่วมโครงการกงสุลสัญจร ของ สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต วันที่ 11 มกราคม 2562
โดยมี นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานในคูเวต และการปฏิบัติตัวขณะทำงาน
กับแรงงานไทยที่เข้าร่วม จำนวน 403 คน
ณ แคมป์ที่พักคนงานของบริษัท Hyundai Kogas Company (HDKC) ประเทศคูเวต

 

 


2667
TOP