Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งล่ามและเสมียน

ประกาศสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม และเสมียน

 • โปรดอ่านประกาศตามเอกสารแนบ
 • ตำแหน่งล่าม อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 5,986 ริยาล เต็มขั้น 11,967 ริยาล
 • ตำแหน่งเสมียน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 4,872 ริยาล เต็มขั้น 9,755 ริยาล
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเองทั้งหมด
 • ผู้ที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศซาอุดีอาระเบียการสัมภาษณ์จะทำผ่านระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม อาทิ Jitsi, Skype, Zoom, Line ผู้สมัครจะต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกล้องและไมโครโฟนให้เรียบร้อย
 • ตำแหน่งเสมียนจะมีการทดสอบความสามารถการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel ผู้สมัครจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวให้เรียบร้อย พร้อมทั้งโปรแกรม Video Conference ข้างต้น
 • หากพบว่ามีการทุจริตจะถูกปรับตก แม้ได้รับบรรจุแต่งตั้งแล้วแต่พบภายหลังว่าทุจริตจะถูกให้ออกจากราชการ
 • โปรดติดตามประกาศทางเว็บไซต์ของ สนร.ริยาด หรือเฟสบุ๊กเท่านั้น
 • การติดต่อกับ สนร.ริยาด ควรใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และต้องติดต่ออย่างเป็นทางการ สนร.ริยาด จะไม่ตอบกลับผู้ที่ติดต่อแบบไม่เป็นทางการ หรือไม่สุภาพ
 • เอกสารประกอบการสมัครต้องอยู่ในรูปแบบ PDF เท่านั้น เอกสารต้นฉบับที่เป็นกระดาษต้องแสกนด้วยเครื่องแสกนเนอร์เท่านั้น ไม่รับเอกสารที่ใช้กล้องถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งหรือกล้องโทรศัพท์
 • หากมี Resume/CV ที่จัดทำไว้ก่อนแล้วสามารถแนบประกอบได้
 • สมัครได้เพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์ประกาศรับสมัครล่าม.pdf

ขนาด : 268.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 06/10/2563

ชื่อไฟล์ประกาศรับสมัครเสมียน.pdf

ขนาด : 274.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 06/10/2563

ชื่อไฟล์ใบสมัครงาน.docx

ขนาด : 23.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 06/10/2563

ชื่อไฟล์ใบสมัครงาน.pdf

ขนาด : 116.77 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 06/10/2563

ชื่อไฟล์ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร.pdf

ขนาด : 229.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 06/10/2563

539
TOP