Skip to main content

หน้าหลัก

ทำเนียบข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย

อัครราชทูตที่ปรึกษา

ที่ ชื่อ-นามสกุล วาระ
8 นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย 2566-ปัจจุบัน
7 นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ 2559-2563
6 นายชัยยศ อยู่ทรัพย์ 2553-2557
5 นายวิฑูร สุขะวัธนกุล 2550-2553
4 ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย หาญพานิชเจริญ 2547-2550
3 นายชุมพล มูฮำมัด 2543-2547
2 นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์ 2539-2542
1 นายสถาพร จารุภา 2536-2539 

ที่ปรึกษา

ที่ ชื่อ-นามสกุล วาระ
12 นายชาติชาย เทียมสนิท 2562-ปัจจุบัน
11 นายกอบชัย ว่องไวยุทธ์ 2559-2562
10 นายสิทธิศักดิ์ ลาเรือง 2556-2559
9 พันจ่าเอกบัญชา ชื่นชม 2553-2556
8 นายสมพัฒน์ โพชนิกร 2550-2553
7 นายบัญญัติ ศิริปรีชา 2547-2550
6 นายธานินทร์ นิลกำแหง  2544-2547
5 นายอรรถพร สิงหวิชัย 2541-2544
4 ร้อยโทปรีมาวศุต อดิศักดิ์
(ที่ปรึกษาการแรงงาน)
2536-2540
3 นายวิบูลย์ รัตนเวสส์
(ที่ปรึกษาการแรงงาน)
2534-2537
2 นายวีรวัฒน์ เจระจิตติ
(ที่ปรึกษาการแรงงาน)
2531-2534
1 นายกาพย์ ธงภักดิ์
(ที่ปรึกษาการแรงงาน)
-2531

เลขานุการเอก (นว 5-6)

ที่ ชื่อ-นามสกุล วาระ
5 นายเกรียงศักดิ์ ศรีทิพโพธิ์ 2538-2541
4 นายอภิชาติ ตั้งประเสริฐ 2537-2538
3 นายประกอบ หลิมวงศ์ 2534-2535
2 นายนรา รัตนรุจ 2533-2534
1 นายสุเทพ อุ่นสมัย 2531-2533

ล่าม

ที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลา
3 นายฮีซาม ดอเลาะ 17 ม.ค. 64 – ปัจจุบัน
2 นายหมัด มะมิน 4 ก.พ. 42 – 18 ก.ย. 63
1 นายมนูญ หะยีอูมา – ต.ค. 41

เสมียน

ที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลา
3 นางสาวฟารียา เก็มเบ็นหมาด 24 ม.ค. 64 – ปัจจุบัน
2 นางสาววิภาไล ริคมันน์ 1 พ.ค. 62 – 30 ก.ย. 63
1 นายดิเรก หมุดประภาคาร 20 ส.ค. 34 – 30 ก.ย. 61

พนักงานขับรถยนต์

ที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลา
2 นายอับดุลนาเซร์ หมีดเส็น 27 ม.ค. 65 – ปัจจุบัน
1 นายอำคา ชาญนรา 1 ต.ค. 35 – 30 ก.ย. 64

แพทย์ประจำสำนักงาน

นายแพทย์วราทิตย์ วัตถากุล 1 เม.ย. 2533 – 1 พ.ย. 2538 (เริ่มปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ 2530)

หมายเหตุ

  • ข้อมูลวาระประจำการตั้งแต่ก่อนปี 2540 อาจไม่ถูกต้อง
  • ฝ่ายแรงงาน สอท. ณ กรุงริยาด -2532
  • สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย 2533- ปัจจุบัน
TOP