Skip to main content

หน้าหลัก

ทำเนียบข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย

อัครราชทูตที่ปรึกษา

ที่ชื่อ-นามสกุลวาระ
7นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ2559-2563
6นายชัยยศ อยู่ทรัพย์2553-2557
5นายวิฑูร สุขะวัธนกุล2550-2553
4ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย หาญพานิชเจริญ2547-2550
3นายชุมพล มูฮำมัด2543-2547
2นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์2539-2542
1นายสถาพร จารุภา2536-2539 

ที่ปรึกษา

ที่ชื่อ-นามสกุลวาระ
12นายชาติชาย เทียมสนิท2562-ปัจจุบัน
11นายกอบชัย ว่องไวยุทธ์2559-2562
10นายสิทธิศักดิ์ ลาเรือง2556-2559
9พันจ่าเอกบัญชา ชื่นชม2553-2556
8นายสมพัฒน์ โพชนิกร2550-2553
7นายบัญญัติ ศิริปรีชา2547-2550
6นายธานินทร์ นิลกำแหง 2544-2547
5นายอรรถพร สิงหวิชัย2541-2544
4ร้อยโทปรีมาวศุต อดิศักดิ์
(ที่ปรึกษาการแรงงาน)
2536-2540
3นายวิบูลย์ รัตนเวสส์
(ที่ปรึกษาการแรงงาน)
2534-2537
2นายวีรวัฒน์ เจระจิตติ
(ที่ปรึกษาการแรงงาน)
2531-2534
1นายกาพย์ ธงภักดิ์
(ที่ปรึกษาการแรงงาน)
-2531

เลขานุการเอก (นว 5-6)

ที่ชื่อ-นามสกุลวาระ
5นายเกรียงศักดิ์ ศรีทิพโพธิ์2538-2541
4นายอภิชาติ ตั้งประเสริฐ2537-2538
3นายประกอบ หลิมวงศ์2534-2535
2นายนรา รัตนรุจ2533-2534
1นายสุเทพ อุ่นสมัย2531-2533

ล่าม

ที่ชื่อ-นามสกุลระยะเวลา
2นายหมัด มะมิน4 ก.พ. 42 – 18 ก.ย. 63
1นายมนูญ หะยีอูมา– ต.ค. 41

เสมียน

ที่ชื่อ-นามสกุลระยะเวลา
2นางสาววิภาไล ริคมันน์1 พ.ค. 62 – 30 ก.ย. 63
1นายดิเรก หมุดประภาคาร20 ส.ค. 34 – 30 ก.ย. 61

พนักงานขับรถยนต์

ที่ชื่อ-นามสกุลระยะเวลา
1นายอำคา ชาญนรา1 ต.ค. 35 – ปัจจุบัน

แพทย์ประจำสำนักงาน

นายแพทย์วราทิตย์ วัตถากุล 1 เม.ย. 2533 – 1 พ.ย. 2538 (เริ่มปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ 2530)

หมายเหตุ

  • ข้อมูลวาระประจำการตั้งแต่ก่อนปี 2540 อาจไม่ถูกต้อง
  • ฝ่ายแรงงาน สอท. ณ กรุงริยาด -2532
  • สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย 2533- ปัจจุบัน
TOP