Skip to main content

หน้าหลัก

การขอคืนเงินโกซี่ (ประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย, GOSI)

องค์การประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย หรือที่เรียกกันติดปากว่า “โกซี่” (General Organization for Social Insurance, GOSI) นั้นเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่เรียกเก็บเงินสมทบจากแรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย 5% ของเงินเดือน และจะจ่ายเงินช่วยเหลือเมื่อแรงงานเกษียณอายุ หรือเกิดอุบัติเหตุจนทุพพลภาพ ซึ่งแรงงานทุกคนรวมถึงแรงงานต่างด้าวก็ถูกเรียกเก็บเงินโกซี่นี้จนกระทั่งมีประกาศยกเลิกการเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวในวันที่ 13 มีนาคม 2530

สำหรับแรงงานต่างด้าว เงินโกซี่ไม่ใช่เงินบำเน็จ บำนาญ หรือเบี้ยยังชีพตามที่เข้าใจแต่อย่างใด แรงงานไทยที่เคยไปทำงานในซาอุดีอาระเบียอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนปี พ.ศ. 2530 อาจมีสิทธิแค่ขอคืนเงินโกซี่ที่ได้จ่าย/ถูกหักไประหว่างเป็นสมาชิกก่อนมีนาคม 2530 เท่านั้น

ผู้ที่อาจมีสิทธิขอเงินโกซี่คืนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ทำงานกับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย (ไม่ใช่ลูกจ้างที่นายจ้างบุคคลธรรมดาจ้างตรง เช่น แม่บ้าน คนรับใช้ พนักงานขับรถ ช่างในอู่ที่ไม่ได้จดทะเบียน)
  2. จ่ายเงินสมทบโกซี่มาไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ต้องเป็นสมาชิกโกซี่ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529)
  3. ต้องไม่เคยขอเงินโกซี่คืนมาก่อน
  4. ต้องมีหนังสือเดินทางเล่มแรกที่ใช้เดินทางมาทำงาน ต้องมีหมายเลขหนังสือเดินทางชัดเจน มีหน้าตรวจลงตรา (วีซ่า) ตราประทับเข้าประเทศซาอุดีฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิ (ต้องเดินทางไปทำงานที่ซาอุดีฯ ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529)

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 1. บัตรสมาชิกโกซี่
 2. หนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรก (เล่มแรก) ต้องมีตราประทับที่แสดงให้เห็นว่าเดินทางออกจากประเทศไทย หรือเข้าประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (1986)
 3. แบบขอรับเงินโกซี่ชนิดมีบัตร หรือไม่มีบัตร (ดาวน์โหลด) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาอังกฤษ
 4. แบบขอรับเงินโอน (ดาวน์โหลด) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาอังกฤษพร้อมให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องและประทับตรา
 5. โกซี่งดรับ-ส่งเอกสารที่เป็นกระดาษแล้ว เอกสารทั้งหมดต้องแสกนเป็นไฟล์ PDF และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทาง compensation_ri@gosi.gov.sa

สำหรับอดีตแรงงานไทยหรือทายาทที่รับเงินโกซี่ประเภทรายเดือน/รายปี อันเนื่องมาจากการทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการทำงาน

ผู้มีสิทธิรับเงินจำเป็นต้องยืนยันสิทธิรับเงินทุกๆ ปี โดยในสมัยก่อนโกซี่จะส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกการรับ-ส่งเอกสารที่เป็นกระดาษทางไปรษณีย์แล้ว รวมถึงยกเลิกการจ่ายเงินด้วยเช็คธนาคารด้วย ผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ใช้อีเมลในการสื่อสารกับโกซี่เท่านั้น และอีเมลที่ใช้ต้องเป็นของท่านหรือบุตรหลาน ต้องใช้อีเมลเดิมไปตลอดและต้องคอยหมั่นตรวจสอบอีเมลอยู่เสมอเพราะโกซี่จะส่งเอกสารยืนยันสิทธิการรับเงินสิทธิประโยชน์มาให้กรอกทุกปี
 2. หากท่านไม่เคยแจ้งที่อยู่อีเมลกับโกซี่มาก่อนท่านต้องเขียอีเมลที่มีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ดังที่บันทึกไว้ตามระบบของโกซี่) หมายเลขโกซี่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ใส่ +66 นำหน้า) เป็นภาษาอังกฤษส่งไปที่ compensation_ri@gosi.gov.sa
 3. กรอกเอกสารยืนยันที่โกซี่ส่งให้และนำไปรับรองที่ สำนักงานแรงงานจังหวัด/สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ แล้วจึงนำไปรับรองที่กรมการกงสุล และสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีฯ ในขั้นตอนสุดท้าย
 4. กรอกเอกสารการโอนเงินโดยอาจขอรับคำแนะนำจากธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีอยู่ และประทับตราธนาคารเพื่อยืนยันการถูกต้อง (บางสาขาธนาคาร อาจปฏิเสธไม่ประทับตราให้ ต้องลองพูดคุยเจรจาดู) แบบขอรับเงินโอน (ดาวน์โหลด) 
 5. หน้าที่การยืนยันการมีชีวิตทุกปีเป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิรับเงินสิทธิประโยชน์ หากละเลยก็จะถูกยกเลิกการจ่ายเงินในที่สุด

ข้อพึงระวัง

 1. หากท่านไม่มีหลักฐานที่ครบถ้วน จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี และสำนักงานฯ จะไม่รับเรื่อง
 2. หากท่านเคยยื่นขอรับเงินกับสำนักงานโกซี่แล้วไม่ว่าผลจะได้รับเงินคืนหรือไม่ก็ตามจะไม่สามารถยื่นขอเงินคืนได้อีกทุกกรณี
 3. หากท่านเคยได้รับเงินโกซี่แล้วไม่ว่าจะได้รับภายในประเทศซาอุดีอาระเบีย (ท่านอาจะรับไปแล้วโดยไม่รู้ตัว เพราะหลายบริษัททำจ่ายให้เอง) หรือประเทศไทย จะไม่สามารถยื่นขอเงินคืนได้อีกทุกกรณี
 4. แรงงานไทยหลายคนเข้าใจผิดและแจ้งลูกหลานว่าพอตนเสียชีวิตให้ยื่นขอเงินโกซี่อีกครั้งซึ่งไม่ถูกต้อง โกซี่ไม่ใช่เงินประกันชีวิตแต่อย่างใดและหากมีสิทธิ เจ้าตัวยื่นขอเงินคืนเองจะใช้เอกสารน้อย และง่ายกว่ายื่นหลังเสียชีวิตมาก
 5. ไม่มีการรับเงินคืนรอบสองตามข่าวลือที่ส่งต่อกันทางไลน์ หรือเฟซบุ๊ค
 6. จำนวนเงินโกซี่ที่ท่านอาจมีสิทธิขอคืนนั้นคำนวณได้จากเงินเดือนเฉลี่ยที่ได้ คูณด้วย 0.05 (5%) และคูณด้วยจำนวนเดือนที่ได้ส่งเงินสมทบ ซึ่งโดนส่วนใหญ่แล้วยอดเงินจะไม่สูงมาก หากท่านได้รับการติดต่อจากบุคคลหรือหน่วยงานที่อ้างว่าท่านจะได้รับเงินคืนหลักแสนถึงล้านบาทนั้นขอท่านพึงระวังว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพ
 7. ค่าใช้จ่ายในการแปลและรับรองเอกสารผู้ยื่นขอต้องรับผิดชอบ และถือเป็นความเสี่ยงหากไม่ได้รับเงินโกซี่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 8. ทางสำนักงานโกซี่แจ้งให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และขอให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากที่ผ่านมามีคำร้องจำนวนมากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ที่อยู่ไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถจัดส่งเช็คธนาคารให้ได้ ทั้งนี้ สนร. ริยาด ได้รับแจ้งว่ามีผู้ยื่นคำร้องหลายรายได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์แล้วในช่วงที่ผ่านมา (2563-64) หากท่านยื่นคำร้องแล้วไม่ได้รับการติดต่อกลับใดๆ ขอให้ทราบว่าท่านอาจไม่มีสิทธิได้รับเงิน คำร้องหรือหลักฐานประกอบไม่ถูกต้อง (ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2565 โกซี่จะไม่จัดส่งเช็คธนาคารอีกต่อไป)
TOP