Skip to main content

Main page

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย

  นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย

  อัครราชทูตที่ปรึกษา
  • นายชาติชาย เทียมสนิท

   นายชาติชาย เทียมสนิท

   ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

ข้าราชการ

 1. นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย อัครราชทูตที่ปรึกษา
 2. นายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา

ลูกจ้างของสำนักงาน

 1. นายฮีซาม ดอเลาะ ล่าม
 2. นางสาวอุษา โต๊ะทอง เสมียน
 3. นายอับดุลนาเซร์ หมีดเส็น พนักงานขับรถยนต์
 


2762
TOP