Skip to main content

หน้าหลัก

ความต้องการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ชาวต่างชาติของซาอุดีอาระเบีย

        กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย ได้แถลงเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมาว่า กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย กำลังนำเข้าแพทย์ พยาบาล และพนักงานในโรงพยาบาลชาวต่างชาติมากกว่า 6,000 คน ซึ่งการนำเข้าครั้งนี้นับว่าเป็นการนำเข้าบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากที่สุดที่เคยนำเข้ามา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศซาอุดีอาระเบีย และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางการแพทย์และสาธาณสุขของซาอุดีอาระเบียให้อยู่ในมาตรฐานสากลด้วย 

       Dr. Mohammed Hashim รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย ได้แถลงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ได้เดินทางเข้ามาแล้วจำนวน 3,000 คน เป็นแพทย์ 1,000 คนและพยาบาล 2,000 คน ที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการนำเข้าแพทย์อีก 1,600 คนและพยาบาล 2,600 คน  เพื่อบรรจุเข้าทำงานประจำในโรงพยาบาลและสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียทั่วประเทศ


911
TOP