Skip to main content

หน้าหลัก

ซาอุฯ ต้องการแรงงานไทยจำนวนมาก

นายไพฑูรย์  แก้วทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) กระทรวงแรงงาน ว่า ได้รับการประสานจากบริษัทฮุนได เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน (Hyundai Engineering and Construction Co.,Ltd.) กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า บริษัทฯประกอบกิจการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำและโรงไฟฟ้า มีความต้องการจ้างช่างฝีมือแรงงานไทย 10 ตำแหน่ง จำนวน 550 คน โดยมอบอำนาจ (power of attorney) ให้บริษัทจัดหางาน (บจง.) พีเอ็มพี อินเตอร์เนชันแนล แมนเพาเวอร์ (PMP Internation Manpower Co.) เป็นผู้จัดส่ง ในตำแหน่ง From Carpenter 40คน เงินเดือนเดือนละ 374 ดอลลาร์สหรัฐ ตำแหน่ง Reber 30 คน เงินเดือนเดือนละ 374 ดอลลาร์สหรัฐ  ตำแหน่ง Foreman 20 คน เงินเดือนเดือนละ 624 ดอลลาร์สหรัฐ  ตำแหน่ง Pipe Filter 50 คน เงินเดือนเดือนละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ  ตำแหน่ง Tig Welder 50คน เงินเดือนเดือนละ 624 ดอลลาร์สหรัฐ  ตำแหน่ง Iron Worker 50คน เงินเดือนเดือนละ 416 ดอลลาร์สหรัฐ  ตำแหน่ง Mill Wright 50คน เงินเดือนเดือนละ 416 ดอลลาร์สหรัฐ  และตำแหน่ง Rigger (Scaffolder) 80 คน เงินเดือนเดือนละ 395 ดอลลาร์สหรัฐ

     ทั้งนี้ มีเงื่อนไขสัญญาการจ้างงานระยะเวลา 1 ปี (period of contract) สามารถต่อสัญญาได้ (extensible) ระยะเวลาการทดสอบ (probation period) 90 วัน  ชั่วโมงการทำงาน (working hours and days) 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 26 วันต่อเดือน  โอทีตามกฎหมายท้องถิ่น (following to the local law) ค่าโดยสารเครื่องบิน (airfare passage) โดยนายจ้างเป็นผู้ออกให้ (provided by employer) สำหรับอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก (food and accommodation) นายจ้างเป็นผู้จัดหา รวมทั้งรายการอื่นๆ อาทิ การรักษาพยาบาล (medical treatment)   การเดินทางโดยสารภายในประเทศ 

     ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน โทร 0 2232 1359


521
TOP