Skip to main content

หน้าหลัก

สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิรัก

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ชะลอการอนุญาตจัดส่งแรงงานไทยและการอนุญาตเดินทางไปทำงานในประเทศอิรักทุกกรณี เนื่องจากการสู้รบระหว่างกองทัพอิรักกับกองกำลังติดอาวุธได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าการไปทำงานในประเทศอิรักอาจมีค่าจ้างสูงเพราะเป็นการไปทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่แรงงานไม่มีอิสระในการสัญจรออกนอกที่พักอาศัยหรือที่ทำงานเพราะอาจถูกลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่และอาจได้รับผลกระทบจากเหตุก่อการร้ายที่ยังคงเกิดขึ้น ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 6708 – 9 ในวันและเวลาราชการ


2525
TOP