Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ริยาด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร(ทีมประเทศไทย) สอท.ณ กรุงมานามา

Preview

Download Images

          เมื่อวันที่  25-28 เมษายน 2555  สนร.ริยาด ได้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศบาห์เรน   เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร(ทีมประเทศไทย) สอท.ณ กรุงมานามา  โดยมีนายวิชัย  วราศิริกุล  เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา  เป็นประธานการประชุม  สนร.ริยาด ได้รายงานสถานการณ์แรงงานในบาห์เรนว่าในไตรมาสแรกของปี 2555 มีแรงงานเข้ามาทำงานในบาห์เรนผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน 78 คน และในปี 2554 มีแรงงานไทยเข้ามาทำงาน 325 คน เป็นการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง 239 คน หรือร้อยละ 73.53  จากเหตุการณ์ความไม่ปกติทางการเมืองที่มีการชุมนุมประท้วงของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอยู่เป็นระยะๆ จึงคาดว่า จะส่งผลกระทบให้ตลาดแรงงานไทยเริ่มชะลอตัวลง ปัญหาแรงงานในบาห์เรนจะมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มแรงงานที่แจ้งการเดินทางด้วยตนเองโดยติดต่อหางานผ่านญาติ/นายจ้างโดยตรง  ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่สูง  และไม่มีสาย/นายหน้าจัดหางานเข้ามาเกี่ยวข้อง อัตราค่าจ้างในตะวันออกกลางไม่สูงมากนัก  จึงไม่จูงใจให้คนหางานตัดสินใจเข้ามาทำงานในประเทศภูมิภาคแถบนี้ ตลาดแรงงานไทยในภูมิภาคนี้จะเน้นด้านการรักษาตลาดแรงงาน และส่งเสริมขยายตลาดแรงงานระดับแรงงานมีฝีมือ จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจรกับ สอท.ณ กรุงมานามา และเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ  ที่พักของบริษัท  Jurong Engineering Limited  มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว แรงงานไทยพักอาศัยอยู่ห้องละ 6-10 คน นายจ้างรายนี้เป็นบริษัทผู้รับเหมาของประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับช่วงงานจากบริษัท Kobelcoของประเทศญี่ปุ่นในการประมูลงานในบาห์เรน ดำเนินการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมัน มีแรงงานไทย จำนวน 60 คน ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน  ช่างเชื่อม และช่างประกอบแรงงานไทยส่วนหนึ่งเดินทางมาโดยการแจ้งการเดินทางด้วยตนเองโดยเคยทำงานกับนายจ้างมาก่อนในประเทศสิงคโปร์   และมาทำงานโดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง  สัญญาจ้าง 1 ปี  ค่าจ้างที่ได้รับอยู่ระหว่าง 300 – 600 บาห์เรนดีนาร์


1132
TOP