Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ริยาด แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ Swine Flu

 

       ตามที่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ Swine Flu หรือ H1N1 influenza A ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นจากประเทศเม็กซิโกและแพร่ระบาดไปในประเทศต่าง ๆ จนถึงขณะนี้มีจำนวน ๙ ประเทศ มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว ๑๗๖ คน และมีผู้กำลังติดเชื้ออีก ๒๕๗ คน นั้น

 

        สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย(กรุงริยาด) ได้ติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงขอแจ้งถึงสถานการณ์ปัจจุบันให้ทราบ  ดังนี้

 

        ๑. จนถึงขณะนี้  ยังไม่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนหรือประกาศของหน่วยงานรัฐบาลว่ามีการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ Swine Flu หรือ H1N1 influenza A   ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แต่อย่างใด

 

        ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ของประเทศสมาชิกความร่วมมือกลุ่มอ่าวอาหรับหรือจีซีซี ได้กำหนดจะประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่  Swine Flu ในกลุ่มประเทศอาหรับ ในวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๕๒ นี้ ที่ประเทศกาตาร์

 

        ๓. รัฐบาลของประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลาง ได้ประกาศวางมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไ ข้หวัดใหญ่ดังกล่าว เช่น การติดตั้งกล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนในร่างกายของผู้โดยสารข าเข้าที่สนามบินนานาชาติและที่ท่าเรือ เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่อาจติดเชื้อไวรัสมาจากประเทศที่มีการร ะบาด และยืนยันว่ารัฐบาลมียารักษาโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนมากเพียงพอที่จ ะรักษาประชาชนได้หากมีการแพร่ระบาดในประเทศของตน 

 

        ๔. อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ Swine Flu หรือ H1N1 influenza A นี้  ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนๆ กับเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดา โดยจะมีอาการเป็นไข้ตัวร้อน ปวดหัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ เจ็บคอ หนาวสั่น และมีอาการอ่อนเพลีย ซึ่งบางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับกระเพาะอาหารร่วมด้วย เช่น อาการปวดท้อง และอาเจียน  แต่หากสงสัยว่าจะป่วยด้วยโรคดังกล่าวให้พบแพทย์ทันที

 

        ๕. การป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว  สนร.ริยาด ขอแนะนำให้แรงงานไทยปฏิบัติตนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก(WHO ) ดังนี้ คือ หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ และใช้ผ้าปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามอยู่เสมอ

 

        จึงขอให้แรงงานไทยอย่าได้ตื่นตระหนก กับข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ Swine Flu หรือ H1N1 influenza A ดังกล่าว  และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สนร.ริยาด หรือสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ท่าน

 

ที่มา : สนร.ริยาด


12708
TOP