Skip to main content

หน้าหลัก

เฟซบุ๊กของ สนร.ริยาด

สนร.ริยาด ได้เปิดเพจบนเฟซบุ๊กแล้วชื่อว่า “สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย”

ท่านสามารถเข้าชมได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiOfficeOfLabourAffairsInRiyadh/


1545
TOP