Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศเตือนเรื่องการหลอกลวงให้สมัครงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย

เรื่อง การหลอกลวงให้สมัครงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง

ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียพบว่ามีมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่งอาศัยข้อมูลจากเว็บไซต์รับสมัครงาน อาทิ LinkedIn หรือเว็บไซต์รับฝาก Portfolio/Curriculum Vitae ต่างๆ ติดต่อมายังคนหางาน อ้างว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลจากบริษัทน้ำมัน หรือบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ อาทิ Saudi Aramco Exxon Mobil หรือ Hyundai Engineering & Construction เสนอตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของคนหางาน และในขั้นตอนสุดท้ายมิจฉาชีพจะขอให้ชำระค่าดำเนินการด้านเอกสาร หรือสำรองเงินชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปก่อนซึ่งเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้น

สำนักงานแรงงานฯ จึงขอให้คนหางานทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการติดต่อกับบุคคลแปลกหน้า การให้ข้อมูลส่วนบุคคล การลงนามในเอกสาร หรือการชำระเงินต่างๆ โดยสำนักงานแรงงานฯ ได้ทำสรุปข้อควรระวัง และข้อสังเกตในการจับเท็จมิจฉาชีพไว้ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย หรือพบการหลอกลวงในรูปแบบที่แตกต่างออกไปโปรดติดต่อสำนักงานแรงงานฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔                          

(นายชาติชาย เทียมสนิท)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ข้อควรคำนึง และระวังในการติดต่อเพื่อสมัครงาน

  1. ด้วยปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งยังคงไม่กลับสู่สภาวะปกติทำให้ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจลงตราประเภททำงานอย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือสัญชาติไทย โดยบริษัทที่จดทะเบียนในซาอุดีฯ ทราบถึงข้อจำกัดนี้ดีและมักจะไม่เสนอตำแหน่งงานแก่ผู้ที่มีสัญชาติไทย การเสนอตำแหน่งงานในซาอุดีฯ แก่ผู้หางานสัญชาติไทยจึงเป็นเรื่องผิดสังเกต (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจ้างงานโดยหน่วยงานพิเศษ (อาทิ พระราชวัง หรือหน่วยงานรัฐ บริษัทข้ามชาติ สายการบิน เป็นต้น) หรือเป็นผู้ติดตาม/รับใช้เจ้านาย หรือทำงานตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยมาก)
  2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนนายจ้างควรเป็นทางการ ใช้โดเมนที่จดทะเบียนในนามบริษัท หรือเอเจนซี่จัดหางาน ไม่ควรเป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฟรี อาทิ gmail หรือ yahoo
  3. แม้ว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนนายจ้างอาจเป็นโดเมนจดทะเบียนคล้ายชื่อบริษัท ท่านควรตรวจสอบเพิ่มเติมโดยการเข้าชมโดเมนดังกล่าวผ่านเว็บบราวเซอร์ เช่น หากท่านได้รับการติดต่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@hyundaicons.com ท่านสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมโดยเข้าชมเว็บไซต์โดเมนดังกล่าว โดยพิมพ์ http://www.hyudaicons.com หรือ http://hyundaicons.com ซึ่งโดยส่วนมากมิจฉาชีพมักจะไม่ได้จัดทำหน้าโฮมเพจไว้ หรือไม่สามารถเข้ารับชมได้ ทั้งนี้โปรดระวังการเคลื่อนย้าย (redirect) ไปยังโฮมเพจของบริษัทจริงซึ่งสามารถตรวจสอบจาก URL ที่เปลี่ยนไป
  4. ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับบริษัทนายจ้างต้องชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ทั่วไปจากการค้นหาทางอินเตอร์เน็ต หมายเลขโทรศัพท์ควรเป็นโทรศัพท์สำนักงาน มิใช่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สามารถตรวจสอบได้จากรหัสนำหน้าหมายเลข กรณีซาอุดีฯ มีรหัสประเทศ +966 และหากตามด้วยเลข 5 จะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น +966576302632 +966569781304 เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของมิจฉาชีพ)
  5. รูปแบบเอกสาร หรือสัญญาควรมีลักษณะเป็นทางการ ไม่มีคำผิด หรือประโยคที่ผิดหลักไวยากรณ์ มีตราประทับบริษัท หรือลงนามจริง มีการจัดหน้า ตัดคำที่เหมาะสม ใบสมัครงานควรมีช่องให้กรอกข้อมูลพอสมควร มิใช่มีเพียงหน้าเดียว เป็นต้น
  6. การสมัครงานปกตินั้น กระบวนการตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์ และการตอบรับมักจะใช้เวลาประมาณหนึ่ง หากพบว่าตัวแทนนายจ้างตอบรับการเข้าทำงานเพียงแค่ตรวจสอบเอกสาร Portfolio/CV ใช้เวลา 1-2 วัน โดยไม่มีการสัมภาษณ์ หรือเร่งรัดให้ลงนามในเอกสารต่างๆ ขอให้พึงระวังว่าเป็นการหลอกลวง
  7. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสมัครงานโดยที่ตัวแทนนายจ้างเป็นผู้ติดต่อคนหางานก่อน (Headhunting) ถือว่าเป็นเรื่องผิดสังเกต
  8. หากมีข้อสงสัยท่านสามารถอ่านประกาศเตือนเรื่องการหลอกลวงจากบริษัท Saudi Aramco ได้ที่นี่

ตัวอย่างไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มิจฉาชีพ

hr@careersaudiaramco.com

abdullatif@saudiarabiapermits.com

career@saudiexonmobil.com

ข้อสังเกต โดเมนข้างต้นมีความยาวผิดปกติ มีการใช้คำที่เกินความจำเป็น ไม่สามารถรับชมโฮมเพจของโดเมนดังกล่าวได้ (ทั้งนี้โปรดระวังการ redirect ไปยังโฮมเพจของบริษัทจริงซึ่งสามารถตรวจสอบจาก URL จะเปลี่ยนไป) มีการสะกดชื่อบริษัทผิด หากนำโดเมนไปตรวจสอบกับ whois จะพบว่าจดทะเบียนไม่นาน (ตัวอย่าง careersaudiaramco.com เพิ่งจดทะเบียนวันที่ 5 เมษายน 2564)

ตัวอย่างสัญญาปลอม

ข้อสังเกต เอกสารมีความไม่เรียบร้อย มีตราประทับที่ผิดปกติ ชื่อกับโลโก้บริษัทไม่ตรงกัน มีรูปแบบเอกสารที่ใช้หลอกลวงเหมือนๆ กัน

ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

Dear  ...name..

Consequently, upon your application for job engagement with our prestigious company "SAUDI ARAMCO OIL & GAS" we are pleased to intimate you that you are hereby offered employment as (....job title......) with effect from 30th June, 2021. Attached is our employment contract agreement and employment form. On satisfaction of its conditions ,please complete your acceptance by signing and returning the employment contract agreement and the employment form within 2 working days. This is a family status Employment Contract Agreement, your family will benefit from our company entitlement programs.

All flight tickets, traveling allowances, educational assist benefits for employee's children at his/her home country or here in Dhahran, Saudi Arabia. Well furnished housing Apartment will be provided for you and every member of your family. All offers of employment are contingent upon verification of personal identity and work authorization as required by Saudi Arabia immigration reform & control act of 2021. Further instructions and information will be communicated to you once we receive copies of signed employment contract agreement.

We look forward to seeing you carry out your duties diligently and conscientiously, we wish you many fruitful years of service and very successful career with our company.

Please call me in case of any inquiry on : +966576302632

Thank you for your cooperation

และ

Dear Expatriate,

We wish to use this medium to get you informed that you are needed as an expatriate in the on-going oil/gas and drilling exploration in Saudi Arabia. Your qualifications and contact were found via linkedin professional website. Send your CV to us as soon as possible for assessment and evaluation on :  hr@careersaudiaramco.com

Regards

ข้อสังเกต มิจฉาชีพจะใช้รูปแบบประโยคเดิมๆ ในการหลอกลวงคนหางาน และใช้หมายเลขโทรศัพท์ +966 57 6302632 ซึ่งเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก

ตัวอย่างใบเรียกชำระเงิน

มิจฉาชีพจะขอให้ชำระเงินโดยอาจจะมียอดเงินแตกต่างกันออกไป โดยจะขอให้โอนเงินไปยังบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 0921978235
ชื่อบัญชี Hatsabadi Morakod (นายหัสบดี มรกต)

ห้ามโอนเงินไปยังบัญชีดังกล่าวโดยเด็ดขาด หากท่านได้โอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องและติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดี

 

ตัวอย่างบัตรประจำตัวปลอม

Fake Passport

Fake Iqama

 


3110
TOP