Skip to main content

Main page

Iraq Travel Advisory

สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ขอแนะนำให้ชาวไทยหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมนุม ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง และยกเว้นการเดินทางไปยังอิรักเป็นการชั่วคราว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในอิรัก
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในอิรัก
 

881
TOP