Skip to main content

Main page

Office of Labour Affairs in Riyadh joined mobile consular service in Kuwait

       วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) โดยนาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าร่วมโครงการกงสุลสัญจร ของสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

       โดย สอท. ณ คูเวต ได้จัดกิจกรรมโครงการกงสุลสัญจรครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ เขต Mina Al Zour ซึ่งเป็นที่แคมป์ที่พักคนงานของบริษัทรับเหมาสร้างท่อส่งก๊าซและน้ำมันปิโตรเลียม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท Woongnam Engineering & Construction, บริษัท Daeah Engineering & Construction, บริษัท M one Construction และบริษัท SumJin Machinery ภายใต้การบริหารงานของบริษัท Hyundai Kogas Company (HDKC) โดยทั้ง 4 บริษัทนี้มีแรงงานไทยเป็นจำนวน 403 คน ซึ่งถือว่าเป็นแคมป์ที่พักคนงานที่มีแรงงานไทยมากที่สุดในประเทศคูเวต และได้จัดส่งโดยบริษัทจัดหางานเกริกไทย บริษัทจัดหางานทีเคซี และบริษัท จัดหางาน ซีแอนด์เอ็ม

       ทั้งนี้ นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ ได้บรรยายให้ความรู้แก่แรงงานไทยทั้งหมด ในเรื่องกฎหมายแรงงานของคูเวต กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตัวขณะทำงานอยู่ในคูเวตซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มอาหรับและเป็นประเทศที่พลเมืองนับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งในโครงการกงสุลสัญจรยังมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจร่างกายแก่แรงงานไทย บริการจัดทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน โดยผลการตรวจร่างกายปรากฏว่าแรงงานไทยเกือบทั้งหมดมีสุขภาพดี เนื่องจากเป็นแรงงานกลุ่มใหม่และเข้าทำงานได้เพียงสี่เดือน โดยก่อนเดินทางได้ผ่านการตรวจร่างกายที่ประเทศไทยแล้ว และตรวจซ้ำที่ประเทศคูเวตอีกครั้งก่อนเข้าทำงาน ส่วนแรงงานที่มีอาการเจ็บป่วยมีเพียงส่วนน้อยและเป็นไข้หวัดเนื่องจากสภาพอากาศหนาว

       ในส่วนของปัญหาด้านแรงงานนั้น ที่ได้รับคำร้องทุกข์จากตัวแทนแรงงานไทยในแต่ละบริษัทฯ ดังนี้

       (1) เมื่อคนงานเดินทางมาถึงแล้ว ก่อนที่คนงานจะเริ่มทำงานไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งใด จะต้องลงนามในสัญญาจ้างฉบับใหม่ ซึ่งมิใช่เป็นสัญญาจ้างที่เคยลงนามและผ่านการรับรองของ สอท.คูเวต และกรมการจัดหางาน จึงมีความสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องลงนามในสัญญาจ้างสองครั้ง

       (2) แรงงานไทยทั้งสี่บริษัทยังไม่เคยได้รับบัตร ID Card ซึ่งอาจจะถูกเก็บไว้กับบริษัทหรืออาจจะยังไม่ได้ทำ ID ซึ่ง สนร.ริยาด จะทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบต่อไป

        ทั้งนี้ ข้อร้องทุกข์ทั้งสองประการนี้ สนร.ริยาด ขอเรียนว่าในปีที่ผ่านมา สนร.ริยาด ได้เคยรายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว และในครั้งนี้เป็นแรงงานกลุ่มใหม่ซึ่งผู้ว่าจ้างยังคงปฏิบัติเช่นเดิม จึงมีข้อสังเกตว่าการกระทำดังกล่าวนี้น่าจะเป็นการการทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537 เพราะเป็นการจ้างแรงงานด้วยสัญญาจ้างสองฉบับ ซึ่งควรจะต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทั้งสองกรณี

สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด)
ร่วมโครงการกงสุลสัญจร ของ สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต วันที่ 11 มกราคม 2562
โดยมี นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานในคูเวต และการปฏิบัติตัวขณะทำงาน
กับแรงงานไทยที่เข้าร่วม จำนวน 403 คน
ณ แคมป์ที่พักคนงานของบริษัท Hyundai Kogas Company (HDKC) ประเทศคูเวต

 

 

 

2397
TOP